We zagen in “pauskwestie 1″ dat de leer dat een ketterse paus geen paus (meer) is”, tot de geloofsschat behoort.

Nu gaan we een ander zeer sterk argument gebruiken: de onfeilbaarheid van het levend magisterium.

Het levend magisterium is de onderwijzende Kerk zoals ze nu op dit ogenblik in leven is op aarde : het zijn de paus en de bisschoppen.

Welnu de Kerk leert ons dat er twee soorten van onfeilbaarheid bestaan:

  1. Het BUM is niet meer werkzaam omdat ieder gelovige vaststelt dat in Rome men is afgeweken van het geloof.

Drie kleine voorbeelden dat Vaticanum II en dus ook IEDER die dit concilie aanneemt (vb Sint Petrusbroederschap enz..) ketters is/zijn of verdacht van ketterij:

Onze Lieve Vrouw heeft ons trouwens gewaarschuwd in de 19 eeuw in La Salette : “Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de antichrist”.

Het BUM is de paus die

dat is onfeilbaar ! (zie het Eerste Vaticaans Concilie 1870)

Vermits alle pausen vanaf het laatste concilie zijn afgeweken van het geloof, is dat problematisch geworden : bvb paulus VI heeft onder en na dat concilie verklaart dat hij zijn onfeilbaarheid niet wil gebruiken (om de protestanten en schismatieken niet voor het hoofd te stoten in het kader van het modern oecumenisme).

Nu is het zo dat de Kerk kan werkzaam blijven en bestaan zonder paus gedurende een bepaalde tijd : het bewijs is historisch : het “interregnum” : de tijd tussen de dood van een paus en de keuze van een opvolger, is er geen paus in de Kerk, maar de Kerk bestaat verder ! ook al duurde dat bijvoorbeeld 5 jaar of langer, voor er een paus werd verkozen.

2. Het GUM daarentegen is afgebroken, is altijd werkzaam omdat er altijd goede bisschoppen zullen zijn, ze zullen nooit ontbreken, hoe weinig er ook mogen zijn (anders zouden er sacramenten ontbreken zoals de priesterwijding enz..), omdat Jezus geleerd heeft: ‘De poorten der hel zullen haar (de Kerk) niet overweldigen” en “Ik zal bij u zijn tot het einde der wereld”.

Het is nog geen einde der wereld omdat verschillende profetieën van in de H Schrift niet verwezenlijkt zijn (“het merendeel van de Joden zal zich bekeren” Romeinenbrief, Elias en Henoch zullen terugkeren in de tijd van de Antichrist enz..).

Het GUM is onfeilbaar

als alle bisschoppen (geldig gewijd en geen ketters), verspreid over de wereld, het over een bepaald punt van het geloof of zeden eens zijn en in eenheid zijn met de Leer van de Kerk uit het verleden: dus  de eenheid van lering van al de bisschoppen in plaats en tijd.

Ketters komen  niet in aanmerking om over diezelfde ketterij te oordelen, dus komen alleen in aanmerking bisschoppen die geldig gewijd zijn en die geen ketter zijn =

Wel al deze bisschoppen zijn het eens over het feit dat :

Inderdaad alle  bisschoppen sedevacantisten leren dit, ze zijn voor zover ik weet  :

En de drie bisschoppen van de FSSPX hebben mij dat in juni 2015 persoonlijk ook verklaard.

Mgr Tissier zeer duidelijk, maar hij zei me dat hij er niet openlijk wou over spreken “omdat het niet zal aanvaard worden door een groot deel der gelovigen.”

Ik vond dat slap. Ik heb dat gesprek niet willen opnemen omdat dat niet ethisch is dat stiekem te doen, maar ik, Pater Eric Jacqmin, zweer dat ik de waarheid spreek. Ik ben niet geïnteresseerd in kerkelijke politiek of kwantum apostolaat ten koste van de kwaliteit, maar in de waarheid “Ik ben gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid” zegt O H Jezus Christus.

Het  besluit van pauskwestie 2 is dat  het Gewoon Universeel Magisterium het unaniem is over een zaak, dus is hier de onfeilbaarheid van het GUM van kracht.

Deo gratias.

Scaturrex