Bescherming en bevrijding tegen de duivel

 • JMJ +
Heilige Aartsengel Michaël, bescherm ons tegen de satan, de boze geesten, de duivelen, demonen, verbreek hun invloeden op ons lichaam en onze ziel, laat ze niets over ons te weten komen, verhinder dat ze ons in de toekomst strikken spannen en kwaad aandoen. Dat vragen wij aan God door Uw voorspraak en in Jezus’ Naam Amen.

door de liefdevolle Heerschappij van Onze Heer Jezus Christus onder ons.

- Oorsprong

Deze tekst is een belangrijk deel van de Traditie van de grote exorcisten (Mgr. Tournyol du Clos, de EEHH Fusco, Amorth en Tomascelli), om ons te beschermen tegen het kwaad van de duivels en ons ervan te bevrijden, als wij kunnen veronderstellen dat de “duivel van de partij is” op een bepaalde plaats en/of in een bepaalde periode van ons leven.

- Door wie?

Deze tekst (in het bijzonder het exorcisme van Leo XIII, zie verder) moet plechtig opgezegd worden in naam van de Kerk door een aangestelde priester of bisschop. Het mag ook opgezegd worden door een vrome leek, maar dan niet plechtig en niet in naam van de Kerk – daar dit voorbehouden is voor de priesters – maar wel in private omstandigheden.

Het is een gebed in de Naam van Onze Heer Jezus Christus, want alleen God is sterker dan de duivel.

En het mag alleen opgezegd worden als deze priester of leek – en ook de betrokken personen waarover het eventueel wordt uitgesproken – zich in staat van genade bevinden en verlangen vooruitgang te boeken in het geestelijk leven, de weg van de heiligheid of van de volmaaktheid. Anders “komen de duivels terug en zal het einde erger zijn als het begin” (Matth. 12:45). Want de bevrijding gaat altijd gepaard met een groter goed dat God in het vooruitzicht heeft door het kwaad toe te staan: en het is o.a. de geestelijke vooruitgang van de betrokken personen.

We schreven : alleen God is sterker dan de duivel, dus we moeten ons zoveel mogelijk met God, Jezus, verenigen door akten van geloof, hoop en vooral van liefde, door bemiddeling van Maria, de Heilige Aartsengel Michaël, de Heiligen en Hemelse Engelen. Want de liefde is het enige wat ons met God echt verenigt (I Cor 13). Het exorcisme is een sacramentalie: dus het werkt “ex opere operantis”: uitsluitend zoveel als er liefde is bij degene die het geeft en bij die het ontvangt en gebruikt.

Hier een belangrijk principe: God laat soms een kwaad toe (bv de zondeval van Adam) in die zin dat Hij het niet verhindert, maar Hij laat het kwaad alleen toe, uitsluitend met het oog op een groter goed dat zich naar aanleiding van dat kwaad kan verwerkelijken. Het is dus zeer belangrijk de wil van God te kennen en te doen. In het geval van een opkomend kwaad is dat : eerst bidden “uit liefde tot God en de ziel(en)” om het kwaad weg te doen. Maar als het niet of niet onmiddellijk weggaat, of als het alleen maar gedeeltelijk weggaat, dan moeten we ons best blijven doen en in gebed God nederig vragen welk groter goed Hij voorheeft door dit kwaad niet te verhinderen. En dan moeten we vervolgens om de mooie genade vragen om dat groter goed volledig en blijvend te verwezenlijken in ons leven. Meestal is dat groter goed minstens een verbetering van het geestelijk leven, bijvoorbeeld het loskomen van een verslaving of een zondig leven, meer vertrouwen op God, meer onthechting van het wereldse, meer gebedsleven, minder op onszelf vertrouwen maar op de genade, meer nederigheid, kennis van de onderscheiding der geesten (goed en kwaad), meer geduld, een grotere heiligheid, enz…

1) Eerst in het plan van God komen: 

“Goede God, in Jezus’ Naam en op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, help ons om uw heilige Wil beter te begrijpen en toe te passen, geef ons de genade om het groter goed, dat Gij op het oog hebt met al dit kwaad toe te laten, beter te leren kennen en te verwezenlijken”.
o Goede God, help mij in Jezus’ Naam en op voorspraak van de Heilige Maagd Maria om te groeien op de weg naar de heiligheid zoals Gij het voor mij voorzien hebt in alle eeuwigheid.
o Goede God, in Jezus’ Naam en op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, indien er satanisten in het spel zijn die mij willen schaden, bid ik u om hun bekering, want Gij Zelf vraagt ons om onze vijanden lief te hebben en voor hen te bidden, Amen”

2) De oorzaken van kwade invloeden neutraliseren, weghalen of vermijden met de gewone middelen. Allerlei raadgevingen:

o  Afgodsbeelden en slechte boeken edm. : weg ermee. Alles weghalen in huis wat ook maar iets te maken heeft met valse godsdiensten. Het volledig vernietigen. De duivel zit daar intens aan verbonden. Het geeft de duivel “een voet in uw huis”. Het beledigt God in hoge mate. Het gaat tegen het eerste en belangrijkste gebod en andere geboden in.
o  Nieuwe producten en technieken: Oppassen met nieuwe producten en technieken zogezegd voor de gezondheid en welzijn: als ze van “new age” zijn, van oosterse, Afrikaanse, Aziatische of heidense oorsprong, zijn ze vaak of meestal duivels, of als ze direct onder duivelse invloed staan is dat vaak verborgen. Ze kunnen veel schade aanrichten zonder dat men het in de gaten heeft. Bvb er worden vaak amuletten met uitnodigingen voor een soort van spiritisme in de brievenbussen gestopt. Concreet voorbeeld : “pierre d’eau vive” heeft driemaal een mooi gecamoufleerde 666 en een nauwelijks herkenbare omgekeerde driehoek; het geeft een weldadige werking op korte termijn aan drinkwater, maar een zéér nefaste duivelse werking op langere termijn.
o  Bijvoorbeeld : de “streepjescodes” (met een verborgen 666) zoveel als redelijkerwijze mogelijk is, weghalen. Het is de satan die de “sacramentaliën” van God na-aapt en middeltjes uitvindt om de mensen onze zijn nefaste invloed te brengen.
o  Dons en pluimen : versterken de infestatie, het zijn katalysatoren (versterkers) van vloeken en kwade banden. Dus mensen die op de een of andere manier bestookt worden door de duivels door of zonder een satanist, moeten vermijden onder dons te slapen, pluimen kleren (jassen) te dragen enz…
o  Zegen verloren ? wanneer satanisten blijvend op iemand blijven doorwerken, kunnen zeer sterke en herhaalde vloeken zelfs gezegende voorwerpen en sacramentaliën hun zegen doen verliezen. Dus bij zware aanvallen regelmatig de sacramentaliën opnieuw zegenen of laten zegenen. De heilzame werking zoveel mogelijk in de gaten houden.

Bijvoorbeeld voor de priester : het gewijde water elke week (zondag voor de gezongen mis) terug zegenen, zoals in de Romeinse Rituale uitdrukkelijk gevraagd wordt. Men kan gerust opeenstapelen (hetzelfde gewijd water telkens terug zegenen).
o Reageren. Als u duidelijk geplaagd wordt door de duivel, er telkens iets tegen doen: kruisteken maken met wijwater of een gebed opzeggen, maar altijd er iets tegen doen. Het nooit “laten gaan”. De duivel nooit laten begaan. Zich nooit laten doen. Zoniet kan het een infestatie, of zelfs op de lange duur een bezetenheid worden als een satanist op u langdurig werkt. Bescherm u en verzorg u.
o Vergeet vooral niet: de heiligheid is altijd dé ideale oplossing voor alle problemen.

3) In orde zijn met de Sacramenten:

o  Geldigheid nagaan van doopsel, vormsel, eventueel huwelijk, priesterschap. Zonodig saneren of aanvullen, vooral de exorcismen van het doopsel !
o  Biecht en Heilige Communie. Eerst vereiste is dus staat van genade: daarom regelmatig goed biechten en vroom te communie gaan. De goede en volledige biecht is een onvoorwaardelijke vereiste. Het zuivert de ziel

4) De Sacramentaliën zoveel mogelijk en vroom gebruiken.

Een Sacramentalie (namelijk een zegening of een voorwerp gezegend door een priester) geeft zoveel
genaden als er toewijding en ijver (namelijk Godsliefde : I Cor 13) is bij de priester die zegent en de
persoon die het ontvangt of er gebruik van maakt :
o Vier algemene genaden van iedere sacramentalie : het roept de hulp van de hemel in, het verjaagt de invloed van de hel, het geeft genaden voor de ziel en zegen voor het lichaam.
o Speciale genaden. Iedere sacramentalie heeft een speciale genade, ze staat uitdrukkelijk weergegeven in het gebed van de zegening zelf in de “rituale romanum”. Bvb de zegening van een wagen geeft vrijwaring van het lichaam tegen auto-ongevallen enz..
Maak dus een vroom gebruik van de meest effectieve Sacramentaliën:
⁃ Mariale sacramentaliën : Onze Liever Vrouw vraagt dat zelf uitdrukkelijk in talrijke verschijningsoorden de laatste eeuwen; de H. Bernardus sprak: “Een kind van Maria gaat niet verloren”:
o Scapulier van de berg Karmel: het sterkste sacramentalie ! Het redt van hel én vagevuur!
o Zegening én oplegging van de Wonderdadige medaille: door een priester. Draag ze nadien dan ook.
o Het groene schapulier van Maria: het geeft genaden van bekering, vooral in het uur van de dood.
o Draag de gewijde rozenkrans bij u: dit geeft meer bescherming van Onze Lieve Vrouw, en bid hem bij voorkeur dagelijks.
o Eigenlijk kan alles wat eerlijk en goed is gezegend worden. De meest bekende zijn :
⁃ Gewijd water : het “gewone” werkt zeker, maar sterker is dit van de “Drie Koningen” (zegening op de vigilie van Driekoningen), het Paaswater, het water gezegend ter ere van de H. Willibrordus (krijgt een exorcisme). Er bestaan dertien verscheidene zegeningen in de rituale. Het samenvoegen van zegeningen is mogelijk. Besprenkel uzelf en de plaatsen regelmatig, vooral voor het bidden, in bekoringen en voor het slapengaan.
⁃ Gewijde kaarsen : gewoon gewijde zijn goed, maar die gewijd zijn op Lichtmis zijn sterker : ze verlichten het verstand en verjagen de duivels zoals de tekst van de wijding vermeldt. Deze zijn vooral te gebruiken bij gebed en studie.
⁃ De palmtakken op palmzondag gezegend. Bij voorkeur deze gebruiken om met gewijd water te sprenkelen. De blaadjes op “probleemplaatsen” leggen. Een bezeten persoon ermee besprenkelen maar hem/haar er niet mee aanraken. De palmen verliezen dan hun kracht en kunnen zelfs het negatieve overdragen (de ervaring heeft dat geleerd).
⁃ Zegeningen van kinderen (er zijn drie verschillende zegeningen : voor onmondige, voor grotere of voor zieke kinderen), van gezonde of zieke volwassenen, huis, wagen, etenswaren, geneesmiddelen, bibliotheek, huisdieren, boerderijen enz.: ze hebben een speciale rituele zegen ; laat een priester bij u thuis komen om alles te zegenen.
⁃ Er bestaan scapulieren van de H. Aartsengel Michael en van de H Jozef. Ze bieden bijzondere bescherming. Er zijn nog vele andere scapulieren : bekijk de rituale.
⁃ Driekoningenkrijt (gezegend op 6 januari) en op de bovenste deurpost schrijven : “20+C+M+B+16”: t.t.z. “2016” (het huidig jaar) en “CMB” de afkorting van de namen van “Casper, Melchior en Balthasar”, en van “Christus Mansionem Benedicat” (“dat Christus dit Huis zegene”). Met kruisjes tussen de letters en de cijfers. Het meeste werkdadig om een plaats te beschermen is het krijt op alle deurposten te schrijven en op de vier muren van de ruimte, waarvan iedere muur wijst naar een van de vier uithoeken van de wereld.
⁃ Olie gewijd door een priester volgens de rituale, krijgt een exorcisme. Volgens het geval, aan te brengen op de aangevallen delen van het lichaam of voorwerpen (auto, enz …) of mogelijk op aangetaste plaatsen. Olie werkt langzaam maar diepgaand, blijvend en rustgevend. Het irriteert in grote mate de duivels.
⁃ Gewijd zout (zoals in het eerste gedeelte van de ritus van “zegening van het gewijd water”. Men kan daar bovenop de wijding doen van “comestiblis” of “ad omnia”) : op voedsel strooien of in aangevallen ruimten (in de hoeken), in het badwater van een bezetenen of geïnfesteerd persoon, of in het poetswater voor het bezoedelde huis. Het is een krachtig middel om de werking van duivels en satanisten te niet te doen of te verminderen. Het zout verliest zijn kracht ongeveer na één week in aanraking te zijn geweest met de lucht van een ruimte die erg aangetast is, want het “slorpt” alle vloeken en magie in de omgeving op en is dan op een bepaald ogenblik “verzadigd”. In wat wijwater oplossen en het geheel weggooien : het beste is begraven. Door te begraven wordt de vloek verbroken. Het is als een dood voor het voorwerp en zijn werking. Dit geldt voor alle voorwerpen en negatieve werkingen. Verbranden is te vermijden want satan kan het als een rookoffer beschouwen, geef hem geen millimeter toe of geen kans.
⁃ Verschillende etenswaren hebben eigen zegening : de zegening komt zo het lichaam binnen : dit verleent een belangrijke verlichting voor een bezetene.
⁃ Gezegende wierook. (bij voorkeur op 6 januari), anders “ad omnia”. De Heilige Schrift spreekt immers over de “duivels bewegen zich in de duistere lucht”. Door de wierook worden dezen aanzienlijk belemmerd.
o Soorten wierook :
• “Pontificale”: t.t.z.het is een “versterker”, om bij de andere te voegen, als
basis (zeer weinig gebruiken).
• “Vaticaan”: ontruimt de bezoedelde plaatsen.
• Kamfer: idem.
• “Benzoin”: idem
• Opgelet! Men kan alleen de Vaticaan, de Kamfer en de Benzoin samen
mengen. Het is vooral goed tegen een psychologische aanval (de hersenen of eventueel obsessie).
• “Traan van Somalië”: eenvoudigweg tegen de duivels.
• Myrrhe: geeft bescherming.
• “Van Sint Michaël”: verlicht of verlost personen en plaatsen.
⁃ Gregoriaanse muziek (niet te luid). Het is weer de lucht diezoals door wierrook, door een gezegend iets (kerkelijke muziek) wordt gezuiverd. Het ondersteunt vooral het gebed en de contemplatie van de ziel, de eenheid met God.
⁃ Het Agnus Dei (deeltje van een speciale kaars, gewijd door een paus vòòr 1960 bij zijn verkiezing en om de zeven jaar) is ook heilvol.
⁃ Relikwieën zijn ook zeer krachtig om van de Heiligen genaden, verlichting en bescherming te bekomen.
⁃ Stukken hout overgebleven van de zegening van het paasvuur. Stukken van de paaskaars, zoals de tekst van de zegening vermeldt.
⁃ Klokgelui. Als de gelegenheid zich voordoet en als men niet ver van een kerktoren woont, die regelmatig luidt, is het vroom aanhoren van het luiden van de geconsacreerde klokken nuttig: het geeft de genade van bevrijding en nodigt de ziel tot gebed uit. De door een bisschop met Heilige Olie gewijde klok zuivert de lucht van onreine geesten en “roept” de zielen.
⁃ Enzovoort : alle sacramentaliën helpen, kijk in de rituale wat er allemaal mogelijk is of vraag het aan een goed priester.

5) Gebeden ! De gebruikelijke gebeden moeten verricht zijn en op behoorlijke wijze. Vooral ochtend- en avondgebeden, de gebeden voor en na het eten. De catechismus leert : “Men moet bidden in bekoringen en gevaren”. Dus bij duivelse aanvallen moet er meer gebeden worden : met, in, door en voor Onze Heer Jezus Christus, aan God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, met, in, door en voor de Heilige Maagd Maria, voor de Heilige Jozef, onze Patroonheiligen, de Engelbewaarders en de Heilige van de dag. Mariale gebeden, dus de dagelijkse rozenkrans bijvoorbeeld zijn zeer sterk. Eventueel de litanie van al de Heiligen bidden. Mediteren is nog krachtiger : het is “bidden in geest en waarheid” zoals Jezus vroeg aan de Samaritaanse vrouw bij de put van Jacob (Joh. 4, 1-42).

6) De devoties en toewijdingen : ze doen, zich erop toeleggen en ze verzorgen en onderhouden: 
o  vooral de toewijding aan Allerheiligste Maagd Maria : Zij is de rechtstreekse vijand en overwinnares van de duivel. De toewijding aan Haar als liefdeslaaf volgens de methode van de H. Louis Marie Grignon de Montfort is de sterkste toewijding. 
o  Vergeet niet de zeer machtige Heilige Aartsengel Michael (die de duivel uit de hemel verdreef), Sint Jozef, de Heilige Engelbewaarder enz… 

6) Onmiddellijk en vanaf het begin : Verbieden de duivels om onderling of bij satanisten om hulp te roepen, bijstand te halen of elkaar op de hoogte te stellen van de bevrijdingsacties door goede leken of priesters. Vanaf het begin én voortdurend op regelmatige tijden gedurende een groot of klein exorcisme, de duivel(s) verbieden in de Naam van OHJC om andere duivels en/of satanisten in te lichten en/of ter hulp te roepen.

Inleidende nota : “+” betekent dat we een kruisteken maken.

“Welke duivel of duivels ge ook zijt, ik verbied u in de Naam van Onze Heer Jezus Christus, door Zijn Heilig Glorierijk Kruis + door Zijn zeer kostbaar Bloed + om welke andere duivel of satanist ook, in te lichten of ter hulp te roepen, nu of in de toekomst. Amen”.

Heel belangrijk! Zo niet roept hij de anderen ter hulp en uw bevrijdingsactie zal daardoor min of meer, indien niet helemaal, verzwakt worden.

7) De demonen onderling verdelen, al hun verbindingen en communicatie onderling en met satanisten verbreken, hun macht binden en hun invloed breken::

“In de Naam van Onze Heer Jezus Christus, door Zijn Heilig Glorierijk Kruis + door Zijn zeer kostbaar Bloed + verdeel ik alle demonen onderling en vernietig hun verbindingen met eender welke satanisten+, verbreek ik alle communicatie onder de duivelen onderling en met de satanisten +,
bind ik al hun macht en ontbind hun rijk op aarde +verbreek ik en verbied ik al hun onderlinge uitwisselingen + ontbind ik al hun invloeden +,verbied ik hen om andere duivels of satanisten ter hulp te roepen of in te lichten +, dring ik hen die zij oproepen terug +,
verbreek ik systematisch + en voortdurend alle magie +. Amen.”

8) De kwaadaardige banden breken.

Het is niet voldoende “de terrorist te verdrijven”, men moet ook “de tijdbom ontmantelen” die hij
gelegd heeft. We moeten niet alleen de duivels verdrijven, we moeten ook hun werk en dat van de
satanisten vernietigen.

Inleidende nota:
De “particuliere duivel” of “toegewezen duivel” is de duivel die door de hel is aangewezen om zich met een bepaald persoon bezig te houden (zie Epistel van Sint Petrus :” De duivel raast om ons heen, zoekend wie hij kan verslinden”). Men moet zijn actie zoveel mogelijk verhinderen.

 • Men moet zoveel mogelijk “gericht” werken, de duivel en/of de satanist bij de naam noemen, plaats, datum en concrete omstandigheden vernoemen (wie, wat, waar, hoe, waarom, waarmee, met welke middelen enz..) dat werkt efficiënter.
 • ⁃ In het Algemeen:

“In de Naam van Onze Heer Jezus Christus, door Zijn Heilig Glorierijk Kruis + door Zijn zeer kostbaar Bloed + verbreek ik alle duivelse banden, werken, vloeken, of andere constructies verricht door demonen en/of satanisten +, alle duivelse nageaapte sacramentaliën + alle magie of amuletten + alle acties door particuliere duivels, vooral die ons zijn toegewezen door de hel +, (eventueel namen noemen van de betrokken duivels als die gekend zijn bvb door een vorig exorcisme), of die zijn toegewezen aan hier aanwezige personen + of aan personen die ik vandaag zal ontmoeten + of later en in mijn ganse leven + van ondergeschikten of meerderen + en ik verbied deze duivels om wat dan ook te verrichten +

(men kan dit gebed combineren met al de punten 7 tot 13)

⁃  In het Bijzonder: 

Hoe meer men doelgericht werkt, hoe werkdadiger (efficiënter) men is. De doelwitten zo scherp mogelijk uitdrukken. Dus : concrete namen noemen van duivels en/of satanisten en van slachtoffers, waarvan men zeker is dat ze met de zaak te maken hebben, van tijden, plaatsen en concrete handelingen enz…, zoniet zegt men “eventueel”). Dus indien mogelijk, meer in het bijzonder bidden :

In de Naam van Onze Heer Jezus Christus + door Zijn Heilig Glorierijk Kruis + door Zijn zeer kostbaar Bloed + verbreek ik alle (eventuele) magie + (eventueel) uitgevoerd door …
(eventueel gevolgd door een lijst (a) van mogelijke satanisten, die op ons zouden “werken”.)” Oordeel en veroordeel niemand, maar toch mag men de mogelijkheid uitspreken en het aan God overlaten.

“In de Naam van Onze Heer Jezus Christus, door Zijn Heilig Glorierijk Kruis + door Zijn zeer
kostbaar Bloed + verbreek ik in het bijzonder alle magie + eventueel gedaan op (lijst van evetuele slachtoffers) of gedaan tussen :
(gevolgd door een lijst (b) van personen die gekend zijn en mogelijk bezoedeld door duivelse acties)

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doet gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.
 
9)  Eigenlijke exorcisme(n):

o  Te onderscheiden :
  een plechtig exorcisme (officieel, in naam van de Kerk, in koorhemd en stola) kan alleen door een priester gedaan worden, met jurisdictie.
  privaat exorcisme kan door ieder gedaan worden die in de juiste gesteltenis is : 
  normaal is dat ofwel een goed priester ofwel een heilige leek (vb Heilige Hildegarde van Bingen heeft demonen verjaagd).
  het groot exorcisme staat in de rituale en verjaagt de duivel uit het fysiek lichaam van een persoon van goede wil die bezeten is. De bezetenheid moet vastgesteld worden door een competent persoon (normaal gezien de officiële exorcist, die de drie tekens vaststelt die in de rituale zijn vernoemd). Vele gevallen van problemen zijn inderdaad zuiver pathologisch.
  een klein exorcisme verjaagt de duivel uit het mystiek lichaam. Toe te passen bij vexatie, infestatie, omzetenheid, obsessie, "ideefixe", sommige scrupules kortom alle manifeste tegenwoordigheid van kwaadaardige geesten,
 
o  Tekst van Het "Klein exorcisme van de Heilige Aartsengel Michaël"

EXORCISME VAN SATAN EN DE AFVALLIGE ENGELEN.
Uitgevaardigd op bevel van de Paus Leo XIII.

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Psalm LXVII – 1-3
God sta op ; Zijn vijanden stuiven uiteen; Zijn Haters vluchten voor Hem weg! Zoals rook spoorloos verdwijnt, en was wegsmelt in vuur, zo vergaan de bozen voor het aanschijn van God.

Psalm XXXIV – 1-9
Bestrijd, o Jahweh, die mij bestrijden, kamp tegen hen, die mij bekampen!
Grijp schild en beukelaar, sta op mij te hulp;
Trek speer en strijdbijl tegen mijn vervolgers, zeg tot mijn ziel: “Uw redding ben Ik!”
Laat smaad en schande hen treffen, die mijn leven belagen, vol schaamte vluchten die boze plannen tegen mij smeden.
Zij mogen worden als kaf voor de wind, wanneer de Engel van Jahweh hen opjaagt;
Hun weg zij donker en glad, wanneer de Engel van Jahweh hen nazet.
Want zonder reden hebben ze mij hun netten gespannen, zonder aanleiding een kuil mij gegraven
Moge hem de ondergang treffen, eer hij het weet;
Laat het net dat hij spande, hem vangen, laat hem vallen in zijn eigen kuil.
Dan zal mijn ziel in Jahweh juichen, zich over mijn redding verheugen.
Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in den beginne en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Smeekbede aan de Heilige Aartsengelen Michaël.
Zeer glorierijke prins van de hemelse legermachten, Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd die wij moeten strijden tegen de heerschappijen en machten, tegen wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de perverse geesten in de lucht (Ef. VI-12)
Kom de mensen ter hulp die God geschapen had vrij van alle dwaling, “gemaakt als een beeld van Zijn Wezen,” (Wijsh. II-23) en teruggekocht “aan een zo hoge prijs” van de tirannie uitgeoefend door de duivel (I Cor. VI-20).
U Heilige Aartsengel Michaël en gans de hemelse legerscharen van de gelukzalige Engelen, strijdt opnieuw de strijd van de Heer, zoals weleer u tegen Lucifer gestreden hebt, de hoogmoedige en tegen zijn afvallige engelen. “Maar de laatsten legden het af, en er was voor hen geen plaats meer in de hemel. De grote Draak werd neergesmakt op de aarde, de oude slang, die de Duivel en Satan heet en de ganse aarde verleidt; neergesmakt op de aarde, neergesmakt zijn engelen met hem.”.
Welnu, nu heeft zich deze oude vijand, “moordenaar van in den beginne” (Jn. VIII-44), krachtig opgericht, “verkleed als een engel van het licht” (Cor.XI-14), vergezeld van een horde van boze geesten, dwalend over de aarde in alle richtingen, en zich overal inmengend; met als doel de naam van God en van Zijn Christus te doen verdwijnen, en de zielen die de eeuwige glorie moesten bekronen te doen vergaan en in de eeuwige verdoemenis te storten.
De kwade draak injecteert, in mentaal verdorven mensen met een corrupt hart, een stroom van
gemeenheden: de virus van zijn kwaad, de geest van leugen, ongehoorzaamheid en heiligschennis, het
dodelijk venijn van ondeugd, wellust en de veralgemeende ongerechtigheid.
De Kerk, de bruid van het Vlekkeloos Lam, is verzadigd van bitterheid en heeft door zeer sluwe vijanden overvloedig gift gedronken; zij hebben hun handen gelegd op alles wat zij als heilig verlangt. Daar, waar de zetel van Petrus werd ingesteld, en de Zetel van de Waarheid, daar hebben ze hun troon van hun gruwel in de ongehoorzaamheid gezet; zo dat wanneer de herder geslagen werd, de kudde uiteengedreven kon worden.
O Heilige Michaël, onoverwinnelijke leider, kom toch onder het volk van God die in de klem van de geest van onrechtvaardigheid zit, geef het de overwinning en doe het triomferen.
De Heilige Kerk vereert u als haar Behoeder en haar Beschermer; zij verheerlijkt u als haar Verdediger tegen alle kwade machten, op aarde en in de hel; de Heer heeft u toevertrouwd om de vrijgekochte zielen te leiden naar de plaats van de hoogste zaligheid.
Bid de God van de Vrede dat Hij Satan onder onze voeten verplettert, zodat hij de mensen niet meer gevangen houdt, noch de Kerk schaadt. Bied onze gebeden aan in de tegenwoordigheid van de Allerhoogste, omdat de “de barmhartigheid van de Heer vlug over ons neerkome” (Ps. LXXVIII), en dat u de draak, de oude slang die de duivel of Satan is, moge grijpen, en dat, gebonden in de afgrond, hij de naties niet meer verleide” (Apoc. XX,3).
Berustend op uw bescherming, door het heilig gezag van onze moeder de Heilig Kerk, is het met volle vertrouwen dat wij, in de naam van Jezus Christus onze Heer en God, de bezoedelingen van de duivelse sluwheid verdringen.

Verzen en responsorie

V. Ziehier het Kruis van de Heer, vlucht vijandige machten.
R. Hij heeft de leeuw van de stam Juda overwonnen, de afstammeling van David.
V. Moge uw barmhartigheid, Heer, over ons neerdalen.
R. Volgens de maat dat wij op U hopen.
V. Heer, verhoor mijn gebed.
R. En mijn roep kome tot U.

(Voor priesters. De leken zeggen de onderstaande vers en responsorie niet)
V. De Heer zij met u.
R. En met uw geest.

(Voor allen:)

Gebed.
God en Vader van Onze Heer Jezus Christus, wij aanroepen Uw Heilige Naam; en, smekend vragen wij u nu om Uw goedertierenheid, door de voorspraak van de Onbevlekte Maagd, de Moeder van God, van de Heilige Aartsengel Michaël, van de Heilige Jozef, echtgenoot van de Maagd Maria, van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus en van alle Heiligen, gewaardig U ons te helpen tegen Satan en tegen alle andere boze geesten, die over de wereld ronddwalen om het menselijk geslacht te schaden en de zielen in de afgrond te storten. Amen.

Exorcisme
Wij drijven u uit, wie ge ook zijt, slechte geest, satanische macht, horde van de helse vijand, duivels legioen, gans de verzameling en duivelse sekte, in de naam van de “Deugd” (Luc. VIII.46) van Jezus Christus + Onze Heer, wees uitgeroeid en verjaagd door de Kerk van God, uit de zielen (Matth. XII,43) geschapen naar het beeld van God en vrijgekocht door het kostbaar Bloed van het Goddelijk Lam +.
In het vervolg, durf niet meer, boosaardige slang, om het menselijk geslacht te bedriegen, om de Kerk van God te vervolgen, om de uitverkorenen van God + te schudden en te “ziften als graan” (Luc. XXII, 31).
Hij beveelt het u, de Allerhoogste God + aan wie, in uw grote hoogmoed, gij nog beweert de gelijke te zijn, Hij die wil dat “alle mensen gered worden en komen tot de kennis van de waarheid” (I Tim. II, 4). Hij beveelt het u, God de Vader +, Hij beveelt het u, God de Zoon +, Hij beveelt het u, God de Heilige Geest +, Hij beveelt het u Christus in majesteit, eeuwig vlees geworden Woord van God +, die voor het heil van ons ras, dat verloren was door uw jaloersheid, “zichzelf heeft vernederd en zich gehoorzaam heeft gemaakt tot aan de dood” (Filip. II), die Zijn Kerk op de “Rots” heeft gebouwd (Matth. VII, 24), en beloofd heeft dat “de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen” (Matth. XVI, 18), want “Hij zal bij Haar blijven tot het einde der tijden” (Matth. XXVIII, 20).
Hij beveelt het u, het teken van het Heilig Kruis +, en de deugd verbonden aan alle mysteries van het christelijk geloof + . Zij beveelt het u, de zeer Heilige Moeder van God, de Maagd Maria + die, vanaf het eerste ogenblik van haar Onbevlekte Ontvangenis, door haar nederigheid, uw o zo hoogmoedig hoofd heeft verpletterd. Het beveelt het u, het geloof van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus en de andere Apostelen + . Het beveelt het u, het bloed van de martelaren en de vrome voorspraak van alle Heiligen +. Welaan dan, vervloekte draak en al de duivelde legioenen, wij bezweren u door de Levende God +, door de Ware God +, door de Heilige God +, door die God die zozeer de wereld heeft bemind dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat eenieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft (Joh. III, 15). Stop met de menselijke schepselen te bedriegen en hen het vergif van de eeuwige vloek toe te dienen. Stop met de Kerk te schaden en haar vrijheid te verhinderen.
Terug Satan, uitvinder en meester van alle bedrog, vijand van het heil van de mensen. Maak plaats voor Christus in wie gij geen enkel van uw werken hebt gevonden. Maak plaats voor de Kerk, Eén, Heilig, Katholiek en Apostolisch, die Christus met de prijs van Zijn Bloed heeft verworven. Verneder u onder de machtige hand van God, beef en vlucht bij het aanroepen van de Heilige en vreeswekkende van die Jezus die de hel doet beven, aan wie zijn onderworpen de Krachten van de Hemel, de Machten en de Heerschappijen, dat de Cherubijnen en de Serafijnen loven zonder einde, zeggend: Heilig, Heilig, Heilig is de Heer, de God der Hemelse Machten.

Verzen en responsorie
V. Heer, verhoor mijn gebed.
R. En mijn roep kome tot U.

(Alleen voor priesters !
De leken zeggen dus de onderstaande vers en responsorie niet : )
V. De Heer zij met u.
R. En met uw geest.

(Vanaf hier : ook voor de leken : )
Gebed.
God van de Hemel, God van de aarde, God van de Engelen, God van de Aartsengelen, God van de Aartsvaders, God van de Profeten, God van de Apostelen, God van de Martelaren, God van de Belijders, God van de Maagden, God die de macht heeft om het leven te geven na de dood, de rust na het werk, want er is geen andere God als U, en er kan geen andere zijn als U, de Schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is, U waarvan de heerschappij geen einde kent: wij smeken nederig Uw Glorierijke Majesteit om Uw Macht aan te wenden om ons te bevrijden van alle tirannie van de helse geesten, van hun valstrikken, bedrog en kwaad, en ons intact te houden tegen alle kwaad. Door Jezus Christus Onze Heer. Amen.

Verzen en responsorie
V. Van de valstrikken van de duivel.
R. Verlos ons, Heer.
V. Dat Uw Kerk U in vrijheid, orde en vrede, moge dienen;
R. Wij bidden U, hoor ons Heer.
V. Dat de vijanden van Uw Heilige Kerk vernederd en bekeerd worden;
R. Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

De vertrekken met gewijd water besprenkelen.

o  Het krachtigste middel is het “Groot exorcisme” : enkel als het nodig is en door een priester met jurisdictie: zie de “rituale romanum”. 
o  Ook grote heiligen kunnen duivels uitdrijven, maar ze hebben daar geen speciale rituale gebeden voor nodig.

10) Nummers 6 tot 10 meermaals en afwisselend bidden, zoveel als het nodig of nuttig en mogelijk is.

11)  Gewonnen terrein bezetten.

Beroep op de Hemel om “het op de vijand gewonnen terrein” in te nemen en te bezetten.

“In de Naam van Onze Heer Jezus Christus, O God, Allerheiligste Drievuldigheid, neem al de plaats in, die we met Uw genade op de duivels en satanisten gewonnen hebben, opdat Uw Rijk kome en blijve op aarde zoals in de hemel.
O Jezus, door Uw zeer kostbaar Bloed, voltrek alle verlossing en bevrijding die Gij tijdens Uw verlossende Passie hebt willen bewerken.
Heilige Geest neem alle harten, wezens, plaatsen en dingen in met uw overvloedige genaden, deugden en gaven.
Heilige Maagd Maria, wij behoren U toe (door onze toewijding aan U), wij zijn Uw eigendom, maak van ons Uw heiligdom.
Ik vraag U, Heilige Engelbewaarders, Heilige Aartsengel Michaël, alle Heilige Engelen en Aartsengelen, mijn Patroonheilige en alle Heiligen in de Hemel (men kan de naam van de Heilige van de dag vermelden en de Heiligen voor wie we een speciale devotie hebben), neem de plaats van de verjaagde duivels en gestopte satanisten in hier op aarde en maak dat de diepe vrede van Christus heerse onder de mensen, een wijde naastenliefde, een degelijke godsdienstigheid, en doet alles opdat het Rijk van de Vader op aarde kome. Amen.”

12) Uiterst belangrijk : “Vergrendeling in het Bloed van Jezus” ("de Poorten sluiten"), opdat de duivel niet kan terugkomen.

“In de Naam van Onze Heer Jezus Christus smeken wij U, Almachtige God, verzegel met het Bloed van Uw Zoon de goeden, de slechten en de duivels:
Heilige Vader, ik vraag U nederig om het kostbaar Bloed van Uw Zoon te laten neerdalen +
– over uw kinderen om ze te beschermen + en ze te bevrijden +,
– over diegenen die het kwaad doen om ze machteloos te maken en te bekeren +,
– en over de duivels om ze onomkeerbaar te verpletteren en voor goed in de hel terug te
drijven+. Amen.”

13) Verbieden om terug te komen: 

“In de Naam van Onze Heer Jezus Christus, door Zijn Heilig Glorierijk Kruis + door Zijn zeer kostbaar Bloed + gebied ik alle demonen naar de hel terug te keren + en er te blijven, en + verbied ik elke demon om ooit terug te keren en + de mensen te plagen en + te belagen+. Amen.”
Indien niet alle duivels weg zijn, beveel ik in de Naam van Onze Heer Jezus Christus om het nu zo vlug mogelijk te doen +, in stilte + en zonder wraak te nemen + of wie dan ook te doen lijden +. Amen.”

14) Verhinderen om terug te komen:

Als de satanist telkens weer opnieuw blijft “inwerken” op zijn slachtoffer, dan om zich te beschermen tegen telkens terugkomende slechte invloeden, dagelijks bidden:

Heilige Aartsengel Michaël bouw ons een muur (ter bescherming) tegen de duivels en de satanisten
Heilige Aartsengel Gabriël, bedek ons met een harnas (ter bescherming) tegen de giftige invloeden van de wereld
Heilige Aartsengel Rafaël, bedek ons met een kleed (ter bescherming) tegen de begeerlijkheid en de bekoringen van het vlees

Bij hardnekkige gevallen dagelijks ook bidden:
Het gebed na de stille Mis ter ere van de H Michaël
Dan de litanie van de H. Michaël
Het rozenhoedje.

15) Eerherstel brengen aan God

God is zwaar beledigd geweest door de doodzonde van magie, doodzonde tegen het eerste en belangrijkste gebod. Men moet eerherstel brengen door Heilige Missen, en/of gebeden, offers te brengen, enz.. vb de gebeden na de zegen van het Lof.

“Mijn Heer en mijn God, ik bied U aan in Jezus’ Naam en door de voorspraak van Onze Lieve Vrouw Maria, al de verdiensten aan van Onze Heer Jezus Christus, van de Heilige Kerk, en van mijn ganse leven om eerherstel te geven voor al de zonden tegen U bedreven, in het bijzonder de zonden die betrekking hebben op deze duivelse invloeden. Amen.”

16) God en de Heiligen bedanken voor de bekomen genaden.

“Almachtige God, Onze Heer Jezus Christus, Zeer Heilige Maagd Maria, Heilige Engelbewaarders, alle Heilige Engelen en Aartsengelen en alle Heiligen, wij/ik bedank(en) u van ganser harte voor alle bekomen genade van bevrijding en bescherming in Jezus’ Naam. Amen.”

Deo gratias.

N.B.: “+JMJ+” betekent: +Jezus, Maria, Jozef+

Reacties zijn gesloten.