Open brief aan de leden en gelovigen van de FSSPX

Open brief aan de leden en gelovigen van de FSSPX

FSSPX  – eens HEERLIJK en heilig onder Mgr Lefebvre  –

wat stelt ze heden ten dage voor ?

Het is zeer spijtig en droevig, het is mijn geestelijke familie, maar het zijn nu een stel semi-ketters of ketters bij mekaar geworden. Net zoals die van de Sint (?) Petrusbroederschap en soortengelijken. Of ze het beseffen of niet, of ze het toegeven of niet.

De werkelijkheid telt en niets anders. In de 4e en 5e eeuw werd de Kerk geteisterd door de ketterij van Arius. Er waren drie partijen : de katholieken, de Arianen en de semi-arianen.  De Arianen zijn ronduit ketters. Maar er waren katholieken die niet ketters waren maar ook ofwel een deel van de kettrij overnamen of goede relaties onderhielden met de ketters of niets deden tegen de ketterij. Die zijn door de Kerk ook veroordeeld en de geschiedenis ingegaan als verschillende kategorieën van semi-arianen. Mgr Fellay zoekt een akkoord met de ketters in Rome, wil zich onderwerpen aan ketters Rome, wil deeluitmaken van deze roomse sekte, waarvan Mgr Lefebvre zei dat ze niet meer katholiek is…

 1. “Een ketter als paus aanvaarden” is een ketterij.

“Vaticanum II is ketters en alle pausen en gelovigen die Vaticanum II aanvaarden zijn dus ketters”.

Vatikanum II is ketters : lees onder andere Iota Unum van Professor Amerio Romano.

U kan de officiële documenten die dat staven lezen op deze webstek. Het principe is zeker en vast. En Mgr Tissier heeft me dat bevestigd, en nadien de twee andere bisschoppen van de FSSPX ook. Namelijk

“dat Vatikanum II ketters is,

dat dus de conciliaire pausen ketters zijn

en dat een paus door ketterij zijn pausschap verliest.”

De ganse top van de FSSPX weet dat dus, maar “wil daar niet over praten want anders spelen we teveel gelovigen kwijt” verklaarde mij Mgr Tissier ! Ik heb de drie bisschoppen van de FSSPX er inderdaad in het lang en het breed over gesproken, persoonlijk en duidelijk. Ze hebben het principe en het feit toegegeven. Want wie dat principe negeert is immers een ketter, want hij loochent een zeker en vast Leerpunt van de Kerk. Maar openlijk komen ze er niet voor uit. Ze hebben me zelfs officiëel buitengezet uit de Congregatie omdat ik er wel voor uitkom.

“FSSPX erkent Bergoglio als paus, want de ganse Kerk aanvaardt hem als paus !” Wat doen we hiermee ?

Antwoord : “De Kerk” (de ware, de echte, de enige) heeft nooit Bergoglio als paus aanvaard. De Kerk als zijnde “al de geldig gedoopten die de Leer van Christus aanhangen en dus de ketterij verwerpen” (dat staat in alle catechismussen). Mensen die het concilie van Vaticanum II, dat zeker ketters is, aanvaarden zijn zelf ketter en zijn niet meer lid van de Kerk. Mgr Lefebvre zelf heeft verklaard voor hij stierf dat de postconciliaire “kerk” niet meer katholiek is.

Zie het bewijs hiervan :

Mgr L+e+f+e+b+v+r+e sur le fait que l’ “église conciliaire” n’est plus catholique

FSSPX loopt dus hopeloos achterop en zal nooit de crisis in de Kerk oplossen door in de crisis zelf op te gaan. “Ik zal de lauwen uitspuwen” zegt Jezus in de Apocalyps :

“Ik ken uw daden; gij zijt noch koud noch heet. Waart gij maar koud of heet! Omdat gij lauw zijt en noch heet noch koud, daarom zal Ik u uitbraken uit mijn mond” (Openb. 3,1-6.14-22).

In deze webstek vindt u al het nodige, klik maar op : de kwestie van de ketters paus voor de vollege bewijsvoering, die niet te weerleggen is omdat ze steunt op “de rots”, namelijk op  ” wat altijd overal en door iedereen werd geloofd in de Kerk” en dat is onfeilbaar. Wel, ik herhaal het, dat “een ketter zijn pausschap ipso facto verliest” valt onder deze “onfeilbare” kategorie. Lees deze documentatie zorgvuldig door (ze staat er in drie talen op deze stek),  om zelf geen ketter te worden, te zijn, noch te blijven. Ketterij is niet alleen een doodzonde maar snijdt de ketter af van de Kerk, van de ware Kerk, die juist bestaat uit degenen die niet ketters zijn, hoe weinig talrijk ze ook zouden zijn. Ook dat is zekere Leer van de Kerk.

Herinner u uw catechismusvragen:

– “Wie is christenmens?” Is christenmens de gedoopte die de Leer van Jezus Christus gelooft en belijdt onder het  legitiem gezag”.

–de gedoopte : dus moeten er geldige sacramenten zijn

— de Leer van Christus : dus geen ketters, noch apostaten of schismatieken. Want (volgende vraag:)

– “We behoort niet tot de Kerk?” : de apostaten, ketters, schismatieken en geexcommuniceerden”.

Verder staat in de eensluidende Traditie (zie bovenvermeld artikel op deze stek) dat “de paus vervallen verklaren van zijn ambt omwille van ketterij” openlijk moet gebeuren door de Kerk, door de bisschoppen, door een concilie. Concreet zijn  deze laatsten : “het gezonde deel” van de onderwijzende Kerk: de verzameling van alle bisschoppen die geldig gewijd zijn en geen ketter zijn. Een ketter kan immers niet oordelen over ketterij. Dus allen die Vaticanum II hebben aanvaard, dat zeker ketters is, vallen eruit. Dat gezamenlijk oordeel is dan ook zichtbaar gebeurd in die zin dat het gezonde deel van de onderwijzende Kerk, dat inderdaad het recht en de zware plicht heeft de afwijkende paus te vermanen, dit herhaaldelijk gedaan heeft vanaf het concilie Vat II zelf inclusief. Dat “vermanen” gebeurt dus al 50 jaar door de trouwe (niet ketterse) bisschoppen. ALLE bisschoppen die geen ketter noch apostaat zijn – die dus Vat II niet hebben aanvaard – hebben openlijk gereageerd tegen de ketterijen. Maar Rome heeft nooit willen inbinden. De bisschoppen “die Vat II niet hebben aanvaard en dus geen ketters zijn”, zijn grotendeels degenen die vanaf 1980 gewijd zijn door Mgr Lefebvre en door Mgr Thuc. Het zijn hoofdzakelijk de bisschoppen die in de Thuc-dynastie/lijn zitten die openlijk de stoel van Petrus leeg (sedes vacant) hebben verklaard. Ik herhaal : de drie bisschoppen van de FSSPX hebben dat privatim aan mij ook verklaard, maar willen dat niet openlijk verklaren. Deze laatsten gaan dus in de zware fout en vallen zelf in de praktische ketterij die hierin bestaat om openlijk een ketter als paus te blijven erkennen, terwijl ze goed weten dat hij geen paus meer is.  Ik zweer dat de drie bisschoppen van FSSPX mij dat hebben toegegeven, de een al uitdrukkelijker dan de andere. Omdat ze met deze ketterij zitten, dreigen zij hun lidmaatschap van het gezonde deel van de Kerk te verliezen, ipso facto.

Conclusie: het gezonde deel van de onderwijzende Kerk, dat volgens de Traditie de plicht en de macht heeft om een paus vervallen te verklaren van zijn ambt omwille van ketterij, bestaat hoofdzakelijk uit enige bisschoppen van de Thuc-lijn. En die hebben allen eensgezind verklaard dat de stoel van Petrus leeg is tot er terug een legitieme paus komt. Dat deze bisschoppen weinig aanhoord worden maakt niets ter zake. Het feit is er.

De FSSPX is dus hopeloos achterhaald. We zijn niet meer in de tijden van 1960-1980 waarin Mgr Lefebvre de Katholieke Kerk trachtte te redden van een door de V.M. broeders geinfiltreerde Roomse top. 50 Jaar na VAT II is de ganse, ja de GEHELE kerk door die corrupte top bedorven, behalve een kleine groep die trouw gebleven is en die als uitgeworpenen worden beschouwd. Deze kleine rest zal de Kerk verderzetten. Lees maar het “Commonitorium” van St Vincent van Lerins over wie “de ware Kerk” is : in tijden van geloofsafval of ketterij is dat de kleine rest die trouw is gebleven aan wat overal, door iedereen en altijd werd geloofd : “quod ubique, semper et ab omnibus creditur in Ecclesia” : “de universaliteit, de antikwiteit en de consensus”.  Hij vat de leer van alle Kerkvaders samen. Niets nieuws onder de zon. Jezus werd ook gekruisigd door Romeinen, opgemaakt door de officiële “kerk” (synagoge) van zijn tijd.

Tekst van het Commonitorium van Sint Vincent de Lerins

Résultat de recherche d'images pour "saint vincent de lerins"

Ik ken vele priesters, broeders, zusters en alle bisschoppen van de FSSPX persoonlijk en heb er jaren mee samengewerkt, ik was 25 jaar lid van de FSSPX en heb belangrijke functies bekleed en me met hart en ziel ingezet voor God en de zielen. Ik weet waar ik over spreek. Het verstand en vooral de o zo zwakke wil van de meeste leden houden op bij …. de generaal overste, ook al wijkt deze duizelingwekkend af van katholieke gedragslijnen van hoe en katholiek overste en bisschop zich moet gedragen. Ongelofelijk, onvoorstelbaar, maar… de werkelijkheid. Ik oordeel niemands geweten, maar wel hun gedrag en uitingen, om de gelovigen te beschermen om niet mee onder te gaan.

Houdt u weg van priesters die afwijken, en ondersteun die pal blijven staan in de storm. Openlijke ketterij, seli-ketterij, heiligschennis en onzedelijkheid die niet meer verbeterd worden door oversten, is nu schering en inslag in de FSSPX, men kan daar dus geen deel van blijven uitmaken, zoniet stemt men ten minste stilzwijgend toe.

Ik zeg dit omdat ik moet spreken, omdat het zieleheil op het spel staat van zovele personen. Ik moet spreken en kan alles keihard stalen en bewijzen, het zijn geen vermoedens maar bewezen feiten en principes.

Bovendien heeft God een wonder gedaan om te bevestigen wat ik verkondig : een hostie uit de tijd van de Boerenkrijg, waar ik zoveel heb voor geijverd is gaan bloeden. Een specialist heeft verklaard dat de rode materie op die hostie met 100% wetenschappelijke zekerheid géén schimmel is noch bacterie zoals de media (?!) beweren. Wat moet u nog meer hebben : een Leer die 100% vaststaat geput uit de Traditie, bevestigd door alle bisschoppen die nog geldig gewijd zijn en geen ketter zijn, en bevestigd door een mirakel? Wat moet u nog meer om te geloven wat ik zeg en het ernstig te nemen? Ziehier het artikel over de Bloedende Hostie in Aalst

Hier een Profetie van de H Schrift die nu in vervulling gaat : https://scaturrex.eu/…/openbaring-hoofdstuk-12…/

Kortom :

 • Juiste Leer,
 • bewezen door documenten uit de Traditie,
 • bevestigd door alle bisschoppen die nog geen ketter zijn,
 • mirakel,
 • volledig begrip van een bijbelse profetie,

wat moet u nog meer hebben om te geloven ?

De catechismus leert dat er zes kenmerken zijn van de ware Kerk: 4 inwendige en 2 uitwendige :

 • 4 inwendige : één, heilig, Katholiek en apostolisch
 • 2 uitwendige: er gebeuren mirakelen en profetieën

Waar u deze 6 kenmerken vindt daar is de ware Kerk. Zoniet : niet !

Dat ieder zijn verantwoordelijkheid opneemt, ik kom niet uit voor mezelf maar voor God en zijn Openbaring. Ik weiger om van de Kerk een spelletje te maken, ik neem het BLOEDernstig op !

Ik ben 65 jaar katholiek, heb de Kerk gekend onder Pius XII, heb 17 jaar erg geleden onder het zoeken naar de verwezenlijking van mijn roeping, ben 26 jaar priester, heb gans mijn leven gestudeerd, heb LL.B en M.Phil behaald, ben tweemaal hogere overste geweest in de FSSPX (toen ze nog goed was) en stichter van een moeilijk district, dat van Oost Europa). Ik kan met zekerheid staven wat ik schrijf en meestal als tegenstrevers iets schrijven geven ze praktisch nooit een referentie naar een zekere bron en als ik ze weerleg beginnen ze over iets anders. Dat is niet eerlijk, en getuigt niet van liefde voor de waarheid, maar van liefde om bij de grootste en/of gemakkelijkste groep te willen blijven behoren. Wat ze niet beseffen dat de echte  grootste groep is : “God en die met God zijn”, en wie met God wil zijn moet voor de waarheid uitkomen ook als ze stoort, ook al ze moeilijk is, ook als ze u kruisigt.  Ook als zijn ze met weinigen. Zalige Bartholomeus Holzhauser schrijft dat de gelovigen op het einde van de geloofsafval zo weinigen zullen zijn dat ieder de anderen met hun naam kan kennen. Jezus zegt :”Zal de Mensenzoon nog geloof vinden als Hij op aarde terugkeert?”

Begrijp me goed. Laat ons misverstanden vermijden en laat ons de duivel niet zijn spel laten doen. Mijn bedoeling is niet om ruzie te maken, anderen te kleineren, gelijk te krijgen tegen dik en dun enz.. mijn enige en uitsluitend verlangen en motivatie zijn : de Waarheid en het heil van de zielen – UW ZIELEN – die van die Waarheid van het geloof afhangen. Ik heb het niet over opinies, ik heb het uitstluitend over wat zeker en vast waar is, bewezen zoals hierboven beschreven : Leer, Doctrine. Voel u dus aub niet persoonlijk aangevallen, ik oordeel niemand, maar ik MOET als priester wel spreken over dingen die het heil van de zielen aanbelangt, om zelf niet medeplichtig te worden of door God beschuldigd te worden van nalatigheid… Ik hoop dat ik niet een eenzame stem ben die roept in de woestijn, ook al is dit land overbevolkt maar toch leeft het in een …..geestelijke woestijn.

2. Het morele pakket

Er gebeuren door leden van de FSSPX inderdaad publieke doodzonden die door de hogere of lagere oversten zelf worden begaan of door andere leden maar niet (meer) door de top in Menzingen worden verbeterd. Omdat ik daar opmerkingen over maakte werd dit de tweede reden (na sedevacantisme zie hierboven nr 1) dat ik werd buitengezet : wegens zogenaamde  “kritiek op de oversten”.

 • de publieke doodzonden van de algemeen overste :
  • tot 2000 was de missie door Pater M in Albanië bloeiend : ongeveer 1000 doopsels werden door hem toegediend, kapellen en kerkhoven hersteld, alle mogelijk catechese gegeven en sacramenten toegediend. Maar in 2001 werd van de ene dag op de andere de missie gesloten door de alg. overste. De ganse missie werd totaal achtergelaten (zogezegd omwille van oorlogsdreiging in Kosovo naburig land). In alle boeken van katholieke moraal staat duidelijk dat een missie afblazen niet bestaat. Ja, als alle gelovigen zijn (juit-)gestorven bvb door epidemie anders niet. Een herder moet bij zijn schapen blijven zelfs in gevaar van zijn leven. Pater Pro bvb is begin 20e eeuw in Mexico gedood geweest omwille van één enkel sacrament aan één enkele persoon toe te hebben willen dienen (laatste oliesel) maar hier gaat het om vele sacramenten aan vele personen, waar ze als gedoopte volgens het canonieke recht RECHT op hebben en de priester de zware PLICHT om ze toe te dienen.
  • Hetzelfde gebeurde met mezelf. Ik had een district en priorij gesticht in Litouwen in 2001 en had het vertrouwen gewonnen van Z.E.H Kunigas Alfonsas Bulotas,

Résultat de recherche d'images pour "kunigas alfonsas bulotas"

Z.E.H. Alf. Bulotas

de hoofdalmoezenier van het leger en hoofdsecretaris van Kardinaal Sladkevicius.

Résultat de recherche d'images pour "card sladkevicius"H.E. Vincentas Card. SLADKEVICIUS MIC

biography of Mgr Card Sladkevicous

Hij bracht mij die in kontakt met 250 klebonas (pastoors) die allen de oude tridentijnse Mis wilden behouden en lid wilden worden van de FSSPX. Ik bracht mijn overste op de hoogte en als antwoord verplaatste hij mij naar Polen, en het ganse apostolaat in Litouwen was kapot, want mijn opvolger in Litouwen zei: “Wij zetten dat apostolaat van Pater Jacqmin niet verder.” Z.E.H. Bulotas zei mij letterlijk : “Uw overste heeft u verplaatst terwijl ge een geweldig goed apostolaat deed hier, dus uw overste is waarschijnlijk een lid van de KGB”.

 • zonden van anderen, van lokale oversten:
  • Abbé L van de priorij van L geeft de communie aan iedereen gedurende een uitvaart, zelfs als er een merendeel van mensen zijn die niet praktizeren, samenwonen buiten het huwelijk enz…  Mgr Fellay weet ervan en doet niets.
  • de oversten FSSPX van drie landen doen geen groot exorcisme meer. Van de andere landen ben ik niet op de hoogre maar vrees het ergste. Ik heb op eigen houtje groot exorcisme moeten doen om mensen in grote nood te helpen. Mgr X specialist terzake, gaf mij groot gelijk. Iemand in deze grote nood niet helpen is een doodzonde volgens de katholieke moraal.
  • Een prior ten lande zegt aan gelovigen zaken tegen de kuisheid wat volgens de katholieke moraal doodzonde zijn. De algemeen overste weet het, ik heb hem op de hoogte gebracht en hij doet niets.
  • Een priester zet op zijn webstek de heiligschennis dat de consecratie een seksuele dimensie heeft, en de algemeen overste doet er niets aan. Bewijs is nog steeds op internet :

publieke heiligschennis door de FSSPX

Ik ben dus buitengezet (niet zelf weggegaan) om bovenstaande redenen.

Verschillende getuigen hebben uit de mond van Mgr Lefebvre gehoord voor hij stierf : ”  ‘Ze’ hebben de FSSPX kapot gemaakt”.

Help de priesters die het nog goed voor hebben en laat degenen vallen die in doodzonde willen blijven. Blijf voor ze bidden maar vertrouw er uw zielen niet aan toe.

Een voor de zielen en de Kerk zeer bezorgde

Fr Eric Jacqmin+

Reacties zijn gesloten.