HALLOWEEN EEN DUIVELS FEEST VOOR KINDEREN?

HALLOWEEN

Een “gezellig”, populair, kinderlijk, maar… duivels feest.
De bewijzen.
HEIDENS ONTSTAAN VAN HALLOWEEN

Het ontstaan van Halloween gaat terug tot de Druïden, een heidense priesterorde die in het vóórchristelijke tijdperk een grote invloed heeft gehad onder de Kelten van de Britse eilanden. Dit feest was een rituele nieuwjaarsviering. De Kelten geloofden dat de afgestorvenen op die dag terugkeerden en zich onder de levenden vermengden. Zij geloofden dat de zielen van zondige mensen, die gedurende het voorbije jaar waren gestorven, de gedaanten van dieren aannamen.  Om deze zielen te bevrijden en naar een hemels bestaan te brengen,  kon men echter geschenken en offers aanbieden als boete voor hun slechte daden.  De god van het dodenrijk  oordeelt volgens hen immers alle zielen en beslist of zij als mensen of als dieren zullen voortbestaan.

Deze viering van Halloween, op de avond van 31 oktober, komt dus overeen met de Keltische nieuwjaarsviering. De heksen, tovenaars en satanisten zien het als een gelegenheid om offers te brengen aan de zonnegod, de god van het dodenrijk en de natuurgoden, en om contact te leggen met de geestenwereld van de afgestorvenen. Dwars door de middeleeuwen, tot op vandaag, vieren zij dit feest met zijn occulte riten. 31 oktober is het heksennieuwjaar en een belangrijke heksensabbat ter ere van Samhain, de god van de dood, die al bij de Druïden vereerd werd. Heksen beschouwen deze tijd als ideaal voor waarzeggerij en ander magisch werk.

Related image

Related image

Halloween en Allerheiligen, verschil van hel en hemel

NIKS TE MAKEN MET ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Sommigen menen dat Halloween een christelijke achtergrond heeft omdat paus Gregorius III in de 8ste eeuw het feest voor de verering van de heiligen verschoven heeft naar 1 november. In de 9de eeuw heeft paus Gregorius IV een decreet uitgevaardigd dat die dag door iedereen moet gevierd worden. Deze katholieke feestdag op 1 november staat als Allerheiligendag bekend, en in Engelssprekende landen als All Hallows Day. Al heel gauw werden de vieringen naar de avond ervoor (31 oktober) verschoven. Dat feest van die avond ervoor staat bekend als Hallows-even of Halloween (Allerheiligenavond). Het achtervoegsel -even of -eve duidt op de vorige avond, net zoals Kerstavond (Christmas Eve) of oudejaarsavond ook gevierd worden.

VERWERPELIJK !

Veel mensen beweren dat dit feest vandaag een onschadelijke vorm aanneemt. Lekkernijen, griezelige verkleding en uitbundigheden horen er allemaal bij. Ze zeggen dat dit slechts een onschuldig vermaak is dat niets met de heidense oorsprong van Halloween te maken heeft. En daarin schuilt juist het gevaar. Velen doen mee aan feestelijkheden die eigenlijk ingesteld zijn ter ere van Satan, heidense afgoden en de geesten van doden. Ofwel zijn ze zich niet bewust dat demonische machten in de wereld bestaan, ofwel menen zij zich daarmee te kunnen inlaten zonder nadelige invloed, vermits de huidige Halloweenviering niets meer zou te maken hebben met het Keltisch feest. Nochtans blijven er nog steeds occulte gebruiken mee in verband staan. Heksen vereren op die dag nog steeds hun goden, terwijl satanisten die dag als een belangrijke gelegenheid beschouwen om dieren te offeren, en soms ook mensen. Hun doel is om hun duivels geloof ook op anderen over te dragen.

Of wij het nu willen erkennen of niet, er kleven zeer kwaadaardige gebruiken aan Halloween. Het is nog steeds een feest voor de Satan en het moet als zodanig door christenen verworpen en vermeden worden.

Een feest voor de geesten ?

Het moderne gebruik om kinderen aan te zetten om van deur tot deur te gaan om snoep, fruit en geld te bedelen (en als ze niets of niet genoeg krijgen een vloek gooien “throw a spell”), kent zijn oorsprong in de heidense nieuwjaarsvieringen. Kinderen vervloeken dus letterlijk die mensen. Volgens het Keltische geloof gaan op oudejaarsavond de geesten van overledenen (die dat jaar gestorven zijn) de huizen van de levenden bezoeken, en zij worden onthaald op tafels vol lekkernijen. Aan het eind van het feest worden de geesten naar de buitenkant van de dorpen geleid (door dorpelingen in speciale uitrusting) om hen weer op weg te leiden naar het dodenrijk. Met dit speciale onthaal voor de geesten probeerde men elke tegenspoed af te weren die de overledenen over hun levende nageslacht konden brengen als zij niet goed geëerd en verzorgd werden. Heksen meenden toen, en nu nog steeds (wicca), dat op Samhain (Halloween) de grens tussen de geestelijke wereld en de onze dan het smalst is. Mensen die hun doden te weinig geëerd hadden, konden verwachten dat hun beesten ziek, de melk zuur en het voedsel slecht werden, of kregen enige andere tegenspoed vanwege de ontevreden geesten. De geesten werden tevreden gesteld door b.v. bakjes met vruchten en gerechten op bepaalde plaatsen voor hen neer te zetten. Wanneer zij daarvan genuttigd hadden, konden zij in vrede vertrekken.

Indien je kind dus tijdens Halloween van deur tot deur gaat om lekkernijen bij de mensen op te halen, is het bezig een ritueel na te bootsen dat voortkomt uit een oud heidens geloof.

Vreugdevuren…

Velen zijn bekend met de vreugdevuren van Halloween, die ook hun oorsprong vinden in de oude Keltische rituelen. Elk gezin maakte toen zo’n vuur, waarop ook offers werden gebracht aan de natuurgoden. In Schotland en Wallis wierp elk gezinslid, dat rondom het vuur stond, een gemerkte steen in het vuur. Er werd dan ook gebeden tot de goden van het gezin. De volgende ochtend haalden ze al die stenen uit de as. Wanneer dan iemand zijn gemerkte steen niet kon terugvinden, werd dit als een voorbode beschouwd dat hij in het komende jaar zou sterven.

Ook andere vormen van waarzeggerij werden beoefend. De nieuwjaarsvieringen van de Kelten vertonen zulke waarzeggerijen omdat de bijzondere nabijheid van de geesten op dat tijdstip van het jaar dit mogelijk maken. Vandaag is het nog steeds gebruikelijk dat spiritisten zoals waarzeggers op die viering toekomstvoorspellingen en waarzeggerijen beoefenen.

Heidense traditie !

De meeste gebruiken bij de viering van Halloween zijn ontleend aan de occulte rituelen uit de antieke cultuur van de Kelten. Zelfs de manier waarop kinderen en volwassenen elkaar schrik aanjagen of zich vermaken, is een voortzetting van een feest waarbij de mensen geleerd werd om als geesten op te treden, alsof de geesten (zelfs in een zichtbare gedaante) in hun midden vertoeven.

Résultat de recherche d'images pour "danger of halloween"

Halloween uiteindelijk een gevaarlijk spelletje..

Geen deelname !

De Bijbel waarschuwt ons tegen deelname aan heidense gebruiken:

“Wanneer gij komt in het land, dat de HEER, uw God, u geven zal, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een wichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest ondervraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden raadpleegt. Want al wie dat doet, is de HEER een gruwel … Want deze volken, die gij zult erven, horen naar wichelaars en waarzeggers; maar u aangaande, de HEER, uw God, heeft u dat niet toegelaten” (Deut 18:9-14).

Voor een christen is er geen enkele rechtvaardiging om deel te nemen aan feestvieringen ter ere van de duivel en zijn rijk van demonen, heksen, tovenaars, afgoden en boze geesten – in wat voor gedaante zij zich ook maar kunnen voordoen. Christenen kunnen ook niet meedoen aan de vermakelijkheden van heidense feesten en rituelen. Mensen die zwarte kleren aantrekken en zich als heksen en tovenaars of bepaalde dieren vermommen, of die spookhuizen inrichten om anderen schrik aan te jagen of een lelijke poets te bakken, bewegen zich gevaarlijk dichtbij het terrein van de vijand. De duivel houdt van spelletjes die door zijn onzichtbare ingrijpen in een akelige werkelijkheid kan omgezet worden. Door spelletjes zoals Halloween bevorderen de deelnemers ideeën en kweken zij belangstelling voor occulte zaken, waardoor zij zichzelf én anderen voor de invloeden van onzichtbare boze machten open stellen. Een persoon kan zich tijdens zo’n spelletje van een occulte macht bewust worden, waardoor hij iets bijzonders kan doen wat een ander niet kan, en zo krijgt hij aanzien en zal naar meer zoeken. Dit is voor hem het begin van bezetenheid. Zo wordt hij of zij gevangen om met vreemde machten te gaan experimenteren.

Eigenlijk een…Heksensabbat !

Heksen hebben 8 belangrijke feestdagen die sabbatten genoemd worden. De eerste is « Samhain » – 31 oktober (spreek uit als Sauwin), het ‘wiel van het jaar’ begint met Samhain, het heksennieuwjaar, ook wel Halloween. Het is ook het Keltische Nieuwjaar. Samhain is het feest van de doden, maar Samhain is ook de god van de dood. Deze tijd wordt door heksen als ideaal beschouwd voor divinatie en ander magisch werk.

De Heilige Schrift zegt :

“En wat eenstemmigheid heeft Christus met Belial [= Satan], of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God; gelijk God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder [hen] wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de Almachtige” (2 Kor 6:15-18).

Tot slot nog twee getuigenissen :

Image result for moderne heksen

Twee voormalige heksen die nu bekeerd zijn geven ernstige waarschuwingen :
Doreen Irvine:
“Velen doen dit vandaag de dag en het tragische is dat ze zich er niet van bewust zijn dat vele schijnbaar onschuldige dingen in feite grenzen aan het occulte. Kleine dingen zoals het vieren van Halloween (de avond vóór Allerheiligen) bijvoorbeeld, en het zich verkleden als heks. Of het maken van grapjes over de verwensingen van heksen en het ten tonele voeren van deze zogenaamde ‘onschadelijke’ grappen. Ik heb gehoord van mensen die de represailles van heksen ten tonele voeren en daarbij zelfs zover gaan dat ze scheermesjes in appels verstoppen en deze hun vrienden aanbieden. Allemaal schijnbaar onschuldig, maar allemaal uiterst dwaas en potentieel gevaarlijk. Echte heksen vinden deze “spelletjes” amusant, vooral wanneer ze door christenen worden gespeeld. Ze lachen bij de gedachte dat christenen Walpurgisnacht vieren op hetzelfde tijdstip als zij. Halloween is een van de belangrijkste data op de kalender van een heks. Allerlei boze manifestaties worden er op die avond door de heksen gezien en de boze geesten zijn dan zeer actief. Zo kan men zien dat ze het lichaam van een mens in bezit nemen en volledig alle handelingen van die persoon leiden. Indien christenen slechts een weinig van deze ongerechtigheden zagen, dan zouden ze nooit meer Halloween vieren!” “Hekserij, spiritisme, satanisme en alle andere vormen van het occulte zijn een rechtstreekse belediging van en rebellie tegen God, Jezus Christus en de christelijke kerk. Zij die erin betrokken zijn, vervloeken God en lachen om de Heilige Schrift. Geen christen behoort Halloween te vieren!” (uit “Bevrijd om Christus te dienen.” door Doreen Irvine)
 
 
Irene Parker:
“Het is een hedendaagse gebeurtenis, die zich steeds weer herhaalt in Amerika. Wat de meeste Amerikanen, en jammerlijk genoeg ook velen in onze kerken, afdoen als een onschuldige tijd voor spoken, practical jokes en lekkernijen, is in werkelijkheid een van de sluwste en dodelijkste trucs van de duivel. Ondanks de duidelijke waarschuwing in de Bijbel om “de duivel geen voet te geven”, werd de avond vóór Allerheiligen oorspronkelijk gevierd als een avond waarop men vrede sloot met de demonische geesten. Hoe betreurenswaardig is dit nadat onze Heer Jezus Christus heeft geleden en is gestorven teneinde satan volkomen te verslaan, onderwerpen de mensen zich aan een verslagen vijand!” (uit “Irene, Jezus heeft je lief.” door Irene Parker)
 
Het alternatief is
voor de kinderen een Sinterklaasfeest organiseren, of Sint Maartenfeest, of Allerheiligen.
Image result for feast of ALL SAINTS children disguise in saints
Allerheiligenfeest in Australië :
 
de kinderen verkleden zich als heiligen, de anderen moeten trachten te raden welke heilige wordt uitgebeeld. Degene die de meeste heiligen heeft geraden, heeft een prijs gewonnen. Hoera !
 

Akte van toewijding van de jeugd aan Onze Lieve Vrouw

Onze Lieve Vrouw, Moeder van Jezus, mijn zeer beminde Moeder, ik wijd mij heden op heel bijzondere wijze toe aan uw Onbevlekt Hart.

Met deze akte van toewijding, bied ik U mijn leven aan, mijn hart, mijn ziel, mijn lichaam, bijzonder nu in deze tijd van mijn leven.

Leid mij op de weg die Jezus ons heeft getoond : de weg van de Waarheid, de Liefde, de goedheid en de heiligheid.

Help mij de zonde en alle kwaad, te vluchten en te weerstaan aan de bekoring van geweld, van onzuiverheid, en van de drugs.

Ik beloof U, de geboden van God te onderhouden en dikwijls het Rozenhoedje te bidden.

Ik bemin U en ik bied U, zeer lieve Moeder, mijn jeugd aan voor de triomf van uw Onbevlekt Hart in de wereld.

Amen.

Famille disant la prière avant de manger le repas dans la cuisine ensemble

Beste ouders, zegen uw kinderen ter bescherming, geef ze een kruisje op het voorhoofd voor het slapengaan, bid voor hen, zodat ze op aarde en later in de hemel gelukkig worden.

 
 

Reacties zijn gesloten.