Censuur en Boekenwet

Censuur en Boekwet

nog steeds geldig voor alle gelovigen

 

De Kerkwet van 1917 die nog steeds geldig is (omdat het Kerkboek van 1983 uitgegeven is door een ketter Johannes Paulus II en dus niet geldig is) eist dat voor elke publicatie over de godsdienst, er eerst een nazicht en goedkeuring gebeurt door de Onderwijzende Kerk, namelijk een verantwoordelijk bisschop of zijn aangestelde (censor).

Lees verder Censuur en Boekenwet

Pausen beschuldigd van ketterij

Vijf Pausen beschuldigd van ketterij

Vijf antipausen

Open verklaring :

Een belangrijk deel van de Kerk (17 bisschoppen en hun priesters en gelovigen) beschouwt de pausen Paulus VI, Johannes Paulus I, Johannes Paulus II, Benedictus XVI en Franciscus als antipausen omdat ze ketterijen verkondigden ; ze worden door het feit zelf van de ketterij antipausen.

Lees verder Pausen beschuldigd van ketterij

Het ongeluk van Boeddha-beelden in huis

Boeddha-beelden, Geluks-brengers of Gevaarlijk?


Résultat de recherche d'images pour "boeddha is een afgod"

Wanneer je mensen ontmoet met problemen (financiele, relationele, lichamelijke, etc.), hebben ze 9 van de 10 keer een boeddhabeeld bij hen in huis staat. Wanneer je dit vaststelt dan zal er toch een lichtje moeten gaan branden! Sommigen doen tevens aan het paranormale, wat wij noemen het occulte (dat is kennis van de verborgen dingen uit de duisternis, die overigens zich voordoet als licht). Zij zeggen rust te vinden in de Boeddha’s, maar hun leven is een puinhoop.

Er is een enorme hype gaande in ons land (maar ook in heel West-Europa) om overal boeddhabeelden neer te zetten. Als je googled op ‘boeddhabeeld’ dan worden zij als geluksbrengers aanbevolen. Er is helaas bij de mensen totaal geen geestelijk onderscheidingsvermogen en kennis, dat dit benevens de waarheid is. Deze Boeddhabeelden bewerken echter het tegenovergestelde van geluk, dat bewijzen ook de allerhande problemen die mensen krijgen wanneer zij zo’n beeld in huis hebben. De boeddhistische leer zit vol van het bezweren van geesten en boze geesten. Deze (demonische) machten hechten zich vast aan beeltenissen van de Boeddha, en doen hun vernietigend werk in het leven van mensen onder het mom van ‘geluksbrengers’. De meeste mensen hebben hier in het algemeen geen enkele weet van.

Boeddha heeft gezegd dat er geen God bestaat, maar na zijn dood zijn ze hem gaan vereren als een halfgod.

We kunnen hier verder kort over zijn. Het eerste gebod van God verbiedt het aanbidden van andere goden (afgoden) en het beoefenen van valse religies. Boeddha en het boeddhisme is daar een van. Er is maar één God, en maar één Jezus Christus die hij gezonden heeft om verlossing te brengen voor de gehele mensheid. Ook al aanbidden mensen de Boeddhabeeldjes niet bewust, toch hebben zij een negatieve invloed – ook al wordt dat anders voorgesteld – op degenen die ze in huis of in de tuin hebben. Onze God, is een jaloerse God, en hij duldt geen andere (af)goden naast hem! Dat leert de Openbaring van God. Een goede raad is dan ook, dat wanneer je een rustig en vredig leven – zonder rare problemen – wilt ervaren, en God niet wilt beledigen, doe ze je huis uit en sla ze kapot, begraaf ze in de grond !

Jezus zegt:

“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Mattheüs 11:28-30)

Psalm 95 (Heilige Schrift – vulgaat) : “de goden van de heidenen zijn demonen”.

 

Uniek leerprogramma wijsbegeerte op universitair peil

Cursussen wijsbegeerte op universitair peil :

Résultat de recherche d'images pour "philosophie"

Image associée

Heilige Thomas Aquino

 • “…die nergens ter wereld meer onvervalst onderwezen wordt…” verklaart Prof. John Dudley, spécialist in de Aristoteliaanse wijsbegeerte.

 

Image associée

Aristoteles

 • de lessen worden gegeven op vrijdag om 20 u 45 om de veertien dagen
  • voorafgegaan door een stille Tridentijnse Heilige Mis om 18u
 • in België, 9300 Aalst, Kerkhoflaan 44

Résultat de recherche d'images pour "eric jacqmin"

 • mogelijkheid  om te volgen via internet (soft ware “gotomeeting”), vraag deelname per epost aan Laurentius77@hotmail.com
 • De cursussen worden gegeven door E.H. Eric Jacqmin
  • LL.B (UFSIA – Antwerpen 1970)
  • Priester, traditioneel katholiek (FSSPX, wijding in  Ecône 1995)
  • M.Phil (IUSPX – Parijs 2011)
  • De priester zet zijn priesterschap door in het nog gezonde deel van de Kerk, die nooit zal vergaan volgens de belofte van Onze Heer Jezus Christus  (Mattheüs 16:18)

Résultat de recherche d'images pour "jesus christ enseigne"

Het gaat over een volledige leergang Aristotélico-Thomistische wijsbegeerte, met onder andere :

 • Geschiedenis van de wijsbegeerte
 • Denkleer (logica) :
  • formele
  • materiele
 • Kennisleer (criteriologie)
 • wijsgerige Logistiek
 • wijsgerige Physica of cosmologie
 • wijsgerige Zielkunde
 • natuurlijke Godsleer
 • Metaphysica
 • wijsgerige Zedenleer
 • wijsgerige Politiek
 • wijsgerige Esthetiek (Kunstfilosofie)

 

Résultat de recherche d'images pour "thomas d aquin"

Sint Thomas van Aquino

Indien u zich wil laten vormen en ontwikkelen tot een universitair scholastiek peil, in het vermogen de waarheid zeker te kennen en de volledige werkelijkheid in haar diepste gronden te doorschouwen,

zend dan een vraag aan laurentius77@hotmail.com

Résultat de recherche d'images pour "aristoteles"

Aristoteles

Huidige stand van de lessen :

We hebben de geschiedenis van de filosofie reeds doorlopen

Résultat de recherche d'images pour "philosophie"

en zijn nu bijna aan het einde van de cursus denkleer.

Image associée

De lessen worden opgenomen en bewaard, ze kunnen opgevraagd worden.

Moge God u zegenen

en de Heilige Maagd Maria, Zetel der Wijsheid u beschermen

Eric Jacqmin+

Open brief aan de leden en gelovigen van de FSSPX

FSSPX  – eens HEERLIJK en heilig onder Mgr Lefebvre  –

wat stelt ze heden ten dage voor ?

Het is zeer spijtig en droevig, het is mijn geestelijke familie, maar het zijn nu een stel semi-ketters of ketters bij mekaar geworden. Net zoals die van de Sint (?) Petrusbroederschap en soortengelijken. Of ze het beseffen of niet, of ze het toegeven of niet.

De werkelijkheid telt en niets anders. In de 4e en 5e eeuw werd de Kerk geteisterd door de ketterij van Arius. Er waren drie partijen : de katholieken, de Arianen en de semi-arianen.  De Arianen zijn ronduit ketters. Maar er waren katholieken die niet ketters waren maar ook ofwel een deel van de kettrij overnamen of goede relaties onderhielden met de ketters of niets deden tegen de ketterij. Die zijn door de Kerk ook veroordeeld en de geschiedenis ingegaan als verschillende kategorieën van semi-arianen. Mgr Fellay zoekt een akkoord met de ketters in Rome, wil zich onderwerpen aan ketters Rome, wil deeluitmaken van deze roomse sekte, waarvan Mgr Lefebvre zei dat ze niet meer katholiek is… Lees verder Open brief aan de leden en gelovigen van de FSSPX

Welkom bij het Traditionele Latijnse Heilige Misoffer

 

1 Inleiding

Misschien ben je wel eens naar een traditionele Heilige. Mis geweest. Of heb je ooit met een katholiek die de Latijnse Heilige Mis bijwoont, over de situatie in de Kerk gepraat. Of ben je toevallig een keer een kerk binnengelopen waar de traditionele Heilige Mis werd gecelebreerd.

Lees verder Welkom bij het Traditionele Latijnse Heilige Misoffer

2017 april

De Paasceremoniën gaan door in Beloeil, vermits ik maar op één plaats tegelijk kan zijn en daar onze meeste gelovigen zijn.

Nochtans zullen de zondagsmissen altijd blijven doorgaan  in Aalst dus ook op paasdag om 18 uur zoals altijd.

Eglise Catholique -Tradition -Crise -Antipapes

Left Menu Icon
SCATURREX